28 marca 2019

Upadłość konsumencka – jak działa ten instrument prawno-finansowy?

Home / Porady finansowe

Dla wielu może upadłość
konsumencka może wydawać straszną wizją prowadzenia naszych finansów. Jednakże
w rzeczywistości jest to sposób na wyjście ze spirali długów i rozpoczęcie
życia z „czystą kartą”. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą podjąć
decyzję o skorzystaniu z tego rozwiązania.

Czym jest upadłość konsumencka

W sytuacji, kiedy nasze zobowiązania wykraczają poza możliwości zaspokojenia ich, możemy wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nasze zaległości w stosunku do wierzycieli muszą wynosić co najmniej 3 miesiące. Sąd po rozpoznaniu sprawy i wydaniu pozytywnej decyzji wdrąży procedurę, która ma na celu oddłużenie naszej osoby.

Na jakiej podstawie sąd może
uznać upadłość

Przyjmuje się, że osoba występująca do sądu z takim wnioskiem musi wykazać, iż w momencie zaciągania zobowiązań była w stanie spłacać długi. Ponadto skutki niewypłacalności wynikły z przyczyn niezależnych od niego. W takich sprawach przychylnym powodem może być nieszczęśliwy wypadek, choroba albo strata pracy w wyniku redukcji zatrudnienia. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego też warto zebrać dobrą dokumentacje naszej sytuacji.

Niekorzystne w ocenie sądu może okazać się natomiast, jeżeli osoba zgłaszająca doprowadziła do niewypłacalności umyślnie bądź na skutek rażącego zaniedbania. Takim przykładem może być branie przez wnioskodawcę kilku chwilówek wiedząc, że nie będzie miała możliwości ich spłaty.

Zdarza się, iż sądy pomimo
przesłanek do odrzucenia wniosku, wydają pozytywną opinię kierując się
względami humanitarnymi oraz słuszności.

Sąd ogłosił upadłość konsumencką
– co dalej

Po przychylnym dla nas
postanowieniu, sąd ogłasza naszą upadłość konsumencką. Wszystkie dotychczasowe
postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu się wyroku
oddalone. Jeżeli dana osoba jest w związku małżeńskim, z urzędu postanowiona
jest rozdzielność majątkowa. Ponadto cały nasz majątek przechodzi w skład masy
upadłościowej, z której będą zaspokojone nasze zadłużenia.

Po tym etapie sąd powołuje syndyka, który będzie dysponował naszą masą upadłościową. Zadaniem syndyka jest sprzedaż naszych własności oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. W procesie tworzenia planu spłaty, ustala się miesięczną kwotę, którą zobowiążemy się wpłacać w celu redukcji zadłużenia. Kwota ta jest realnie ustalana biorąc obecną sytuację wnioskodawcy. Syndyk ma prawo również zająć nasze emerytury, renty oraz inne wpływy do naszego budżetu. Osoba powołana do likwidacji majątku otrzymuje wynagrodzenie, pobierając je z naszej masy upadłościowej.

Czy moje długi zostaną
umorzone?

Sąd zatwierdzając plan spłaty
naszych zadłużeń wyznacza czas, przez który będzie on obowiązywał. Z zasady nie
może być dłuższy niż okres 36 miesięcy. Po terminowych co miesięcznych wpłatach,
które zobowiązaliśmy się uiszczać i wykorzystaniu wszystkich możliwości spłaty
naszych zadłużeń (w tym sprzedaż wszystkich elementów masy upadłościowej) sąd
wyda wyrok umarzający wszystkie nasze niespłacone długi.

Jeżeli mamy kłopoty finansowe warto zastanowić się nad wnioskiem o upadłość konsumencką. Sąd będzie na pewno przychylny osobie, która chce rozwiązać problem i uczciwie spłacić choć część swojego zadłużenia.